10000+
EMI Filter滤波器机种                  3000+ 合作客户                  30+ 服务五百强企业                  30EMC电磁兼容经验

公司

我们的员工多数皆长期且稳定地任职于团队, 内部流动率低, 是被员工认可的好公司。我们认为经长期训练的员工始终是我们最重要的资产核心, 他们才能带来好的服务, 并能进而提升公司与产品的价值, 推动企业的成功。

联络